HTML-elementer

Text box item sample content

Elementer i html

Oversigt over elementer i html-kodesprogets version 5
ElementBeskrivelseEksempel
<a>Anchor. Et klikbart link
<abbr>Abbreviation. Markerer forkortelse i tekstenEt <abbr title="world wide web">www</abbr>-eksempel
Et www-eksempel
<address>En blok til kontakt- eller forfatterinfo
<area>Angiver et område på et billede som et klikbart link (bruges sammen med <map> og <img>
<article>En blok til artikel-agtigt indhold (fx en kommentar, et blog-indlæg o.lign.)
<aside>En blok til andet info, der er relevant men ikke vigtigt i teksten (fx faktaboks eller info i et sidepanel)
<audio>En boks til baggrundslyd med en lydfil (skal indeholde <source>)
<b>Bold. Fed skrift
<base>Ændrer referencen for alle relative linkstier så de ikke starter fra filens egen placering
<bdi>Bi-directional isolation. Browsere ændrer automatisk rækkefølgen af tal o.lign. nær fx arabiske ord. Elementet kan "isolere" teksten og derved undgå problemet
<bdo>Bi-directional override. Tekst skrives i omvendt bogstavrækkefølge
<blockquote>En blok til citeret indhold
<body>Sidens "krop" til al indhold
<br>Break. Linjeskift. Tomt element
<button>En klikbar knap
<canvas>Lærred til grafik/animering styret af et programmeringssprog (fx Javascript)
<caption>Tabeltekst
<cite>Markerer titlen på et værk i teksten
<code>Markerer computerkode
<col>Column. Formaterer tabelkolonner (bruges med <colgroup>)
<colgroup>Column group. Samler <col> til at formatere tabelkolonner
<data>Angiver en kode-/dataværdi til teksten (fx produktnr. i et online katalog)
<datalist>En rulleliste
<dd>Description list definition. Definitionen til en term i en tilhørende <dt> (samles i en <dl>)
<del>Deleted. Angiver slettet/ikke længere gældende indhold (fx en rettelse). Bruges oplagt med <ins>
<details>En boks til ekstra detaljer som kan ”klappes sammen” ved klik. Titlen kan styres med <summary>
<dfn>Definition. Markerer den del af en tekst, der bliver forklaret. Forklaringen skal derfor være indenfor samme ydre boks
<dialog>En centreret pop-op-boks. Skal bruge attributten open (uden værdi)
<div>Division. En blok til strukturel inddeling og indholdsstyring
<dl>Description list. Samler definitionslister med <dd> og <dt>
<dt>Description list term. Den term, der defineres i en <dd> (samles i en <dl>)
<em>Emphasis. Fremhæver tekst semantisk (vises ofte i kursiv)
<embed>En boks til et særligt objekt eller eksternt indhold (fx en animation eller filmfil)
<fieldset>Visuel indramning af elementer (fx rammen omkring en inputformular). En titel kan tilføjes med <legend>
<figcaption>Figure caption. Figurtekst til en <img>
<figure>Boks til sammenhørende figurelementer så som <img> og <figcaption>
<footer>En boks til sidefoden
<form>En boks til sammenhørende formularelementer (fx knapper, afkrydsningsbokse og tekstfelter). Alt i samme <form> sendes samlet videre til et script (i fx php)
<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>Headings 1-6. Overskrifter af forskellig prioritet (1 er den højst-prioriterede)
<head>En boks til ikke-fysisk indhold så som oplysninger om siden (fx <title>)
<header>En boks til sidehovedet
<hr>Horizontal ruler. Vandret skillelinje
<html>En boks, der indeholder hele dokumentet
<i>Italic. Lægger tryk på tekst (fx tonefald) eller fremhæver særlig tekst (fx tekniske termer eller ord på andre sprog)
<iframe>Inline frame. En mini-”skærm” på siden, hvori man kan vise fx en anden hjemmeside
<img>Image. Et billede
<input>Et felt til brugerinput (fx afkrydsningsbokse, knapper og tekstfelter). Typen af feltet styres med type
<ins>Inserted. Markerer tekst der er indsat (fx som erstatning for slettet tekst). Bruges oplagt med <del>
<kbd>Keyboard input. Markerer tastaturindput
<label>Et mærkat til et <input>. Tilhørsforhold angives med for
<legend>Titlen til en <fieldset>
<li>List element. Et punkt i en liste. Bruges sammen med <ul> eller <ol>
<link>En forbindelse mellem filer
<main>En boks til sidens primære indhold (fx brødteksten i en større artikel). Må ikke indeholde noget, der gentages på tværs af siderne
<map>Image map. Klargør et billede til at få tilføjet klikbare områder med <area>
<mark>En markering af tekst (som med en markeringstusch)
<meta>Tilføjer metadata, dvs. info om siden (fx forfatter, tegnsæt og søgemaskineinfo). Ses ikke på siden og placeres i <head>
<meter>En værdi eller et resultat (fx ”60% korrekt”) vist på en måleskala
<nav>Navigation. En boks til navigation (fx menuer og videre-/tilbage-knapper)
<noscript>En boks til indhold, som browseren kan vise, hvis et <script>-element (med javascript-programmeringskode) ikke kan køres
<object>En beholder til et eksternt objekt (fx en film- eller animationsfil)
<ol>Ordered list. En nummereret (eller alfabetisk, med romertal bl.a.) liste. Listepunkterne laves med <li>
<optgroup>Option group. En ”overskrift” i en rulleliste, der grupperer <option>-elementer (i en <select>). Overskrift-teksten sættes med label
<option>Punkter i en rulleliste (en <select>)
<output>En boks til et resultat fra fx et regnestykke (udfyldes af et scriptsprog)
<p>Paragraph. Et tekstafsnit
<param>Parameter. Sætter nogle parametre for eller tilføjet info til et <object>
<picture>Bruges til at vise billeder, der automatisk tilpasses fx skærmstørrelse. Hver <source> angiver et billede og dets relevante css-egenskaber, og browseren udvælger den, der passer bedst i situationeen.
<pre>Preformatted text. Markerer præ-formateret tekst, dvs. i en særlig ”rå” skrift, hvori fx whitespace (fx ekstra mellemrum og linjeskift) ikke ignoreres
<progress>En statusbar fra 0 til max (den aktuelle værdi angives med value)
<q>Quotation. Et (kort) citat.
<rb> <rp> <rt> <ruby>Ruby base characters, ruby parenthesis characters og ruby text. Ruby-notation er en metode til at bruge østasiatiske tegn. (Metoden er en anelse avanceret og bør læres i en særskildt guide)
<s>Strike-through. Markerer tekst, der ikke længere er gældende (fx ved tilbud)
<samp>Sample. Udpluk af output’et fra et computerprogram
<script>Container til javascript-programmerings-kode
<section>En sektion, dvs. en komplet del af sidens indhold (fx et kapitel)
<select>En rulleliste med <option>-elementer som listepunkter
<small>En boks til ”det med småt” (fx rettigheder og betingerlser)
<source>Angiver indhold i multimedieelementer som <audio>, <picture> og <video>
<span>Markerer indhold, så det kan rammes med css
<strong>Markerer vigtig tekst
<style>En beholder til intern css i html-filen
<sub>Subscript. Sænket skrift
<summary>
<sup>
<svg>
<table>
<tbody>
<td>
<template>
<textarea>
<tfoot>
<th>
<thead>
<time>
<title>
<tr>
<track>
<u>
<ul>
<var>
<video>
<wbr>
da_DKDansk